Privacyverklaring B2B en B2C

versie 1.4 dd 12/09/2022

De Preusketiers is een samenwerkingsverband tussen Nummer 28, gevestigd te Grote Kruisstraat 88 – 8930 Lauwe (BE 0875.158.744) en Woodfish VOF, gevestigd te Vijverstraat 11 – 9230 Wetteren (BE0725.867.529)..

Uw privacy is belangrijk voor ons.

voor welke doeleinden en op welke juridische basis WOODFISH vof uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke termijn deze worden bewaard en wat uw rechten in dit verband zijn.

eerste - niet zichtbaar
1. Over WOODFISH VOF

WOODFISH vof, met maatschappelijke zetel te Vijverstraat 11, BE-9230 Wetteren, ondernemingsnummer 0725.867.529 (hierna “WOODFISH vof” of “we/wij/ons”) neemt als verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen om de privacy van haar B2B relaties (hierna “u/uw”) te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving, zijnde vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “Privacywetgeving”). Voor de doeleinden van deze privacyverklaring worden “klanten” begrepen als B2B klanten van WOODFISH vof en “producten/diensten” als B2B-producten, producten/diensten en de levering daarvan door WOODFISH vof.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
1. Gegevens die u aan ons meedeelt.

In het kader van onze samenwerking of producten/diensten kan u gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens te verstrekken, zoals onder meer voornaam, achternaam, bedrijf, BTW-nummer, emailadres, telefoonnummers, taal, URL… Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling of het vragen van een offerte.
Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld telefonisch, als u een e-mail stuurt, als u een contactformulier op onze sites invult, een offerte aanvraagt, of als u een reactie/recensie op de website achterlaat.
Ook vragen we mogelijks uw mening over onze samenwerking, producten/diensten of andere onderwerpen via onderzoeken. Als u meedoet aan die enquêtes of tevredenheidschecks, worden uw antwoorden verzameld.

2. Gegevens die we verzamelen in het kader van onze (potentiële) samenwerking

Bij gebruik van onze website

We verzamelen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor onze producten/diensten, bijvoorbeeld identificatiegegevens tijdens het bestelproces en/of login en paswoord als u een account aanmaakt. We verzamelen gegevens over hoe u onze website gebruikt evenals gegevens over uw computer of andere apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Op deze manier kunnen we onze producten/diensten toespitsen op uw noden en interesses. Hiervoor wordt Google Analytics gebruikt. WOODFISH vof kan ook meer algemene informatie verzamelen zoals IP-range, type OS, type browser, taal, referrer, enz.
We maken daarnaast gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke cookies we verzamelen, voor welke doeleinden en hoe u deze kan beheren, lees onze Cookieverklaring hierboven.

Samenwerking met dienstverleners (bv in het kader van personalisatie)

In het kader van onze samenwerking met leveranciers verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens zoals naam, emailadres, adres, telefoonnummer, …

Prospectie

In het kader van een eventuele toekomstige samenwerking is het mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, zoals identificatie –en contactgegevens. Deze gegevens kunnen verzameld worden tijdens een event (op basis van deelnemerslijsten en/of het uitwisselen van business cards) of andere wijzes van prospectie (bv. 1-op-1 networking, telefonische contacten).

Publiek beschikbare mailadressen van bedrijven

Email-adressen die publiek beschikbaar zijn, bv op bedrijfswebsites, kunnen door ons verzameld worden in het kader van marketingcampagnes.

3. Waarom gebruiken we deze persoonsgegevens en op basis van welke rechtsgrond?
1. Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren

Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u in deze gevallen de persoonsgegevens niet verstrekt of ons niet toelaat om deze te verwerken, dan kan onze samenwerking helaas niet plaatsvinden of kan u geen gebruik maken van bepaalde producten/diensten:

 • Uitvoeren van onze overeenkomst (bv. opmaken van een order, administratieve verwerking van order, levering van producten en communicatie in dit verband);
 • Gebruik van bedrijfs- en persoonsgegevens voor facturatie –of betalingsdoeleinden;
 • Eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met WOODFISH VOF of de producten/diensten te beantwoorden;
 • Voor andere hiermee verenigbare doeleinden voor zover het noodzakelijk is om de dienst te kunnen verlenen of een product te kunnen leveren.
2. Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door WOODFISH vof kadert in ons gerechtvaardigd belang om de producten/diensten te verbeteren en onze eigen gerechtvaardigde belangen in dit verband te vrijwaren. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer;
 • Om met u contact op te nemen via email, per post of telefonisch in het kader van business development;
 • Om contactgegevens door te geven in een B2B-relatie (bv. personalisatie door derden);
 • Om inzicht te krijgen in de mailings die we versturen;
 • Om te antwoorden op uw vraag tot informatie of offerte of om kennis te nemen van uw feedback (bv. op onze producten enpProducten/diensten) of reactie;
 • Om u over de producten/diensten van WOODFISH vof heen beter te leren kennen;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren;
 • Om de rechten en eigendommen van WOODFISH vof te beschermen, waaronder de handhaving van onze privacyverklaring en ons cookiebeleid alsook van onze gebruiksvoorwaarden.
3. Op grond van een wettelijke verplichting

In bepaalde omstandigheden is WOODFISH vof wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. met betrekking tot het opstellen en het bewaren van facturen.
Als u ons de noodzakelijke gegevens niet verstrekt in deze gevallen, dan kunnen wij u bepaalde producten/diensten helaas niet leveren.

4. Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming

Om foto’s en filmpjes van u te maken en deze te delen op onze website en/of met derden (bv. bij aanwezigheid op een evenement);

4. Aan welke derden worden deze gegevens eventueel doorgegeven?
1. B2B-relaties

WOODFISH VOF kan in het kader van haar B2B-relaties bepaalde persoonsgegevens delen, bv indien dit nodig is in het kader van personalisering of als een product/dienst rechtstreeks door onze leveranciers aan klanten geleverd wordt. Deze leveranciers kunnen zich binnen en buiten de Europses Economische Ruimte bevinden.

2. Aan autoriteiten

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie: Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties; Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of Om de rechten van WOODFISH vof te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.

3. Zakelijke overdrachten

WOODFISH vof behoudt zich het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of welke andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de privacyverklaring van WOODFISH VOF.

5. Bewaartermijn

We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden omschreven.

6. Uw rechten

U heeft overeenkomstig de privacywetgeving de volgende rechten betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

1. Recht van inzage:

U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier inzage in te krijgen.

2. Recht van verbetering:

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Bepaalde gegevens zal u zelf op uw profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vindt u onze contactgegevens onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

3. Recht van wissing:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de data ten onrechte is verwerkt.

4. Recht van beperking:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:

 • volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die WOODFISH vof nodig heeft om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
 • Wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de data niet wil laten wissen;
 • Als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.

Uw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door WOODFISH VOF enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na uw toestemming, als noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).

5. Recht van bezwaar:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van WOODFISH VOF;
 • In geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde).
6. Recht op overdraagbaarheid:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan WOODFISH vof hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

7. Recht om toestemming in te trekken

gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

8. Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

9. Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de “uitschrijven” of “afmelden” link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring vermeld worden om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals telemarketing).

Hoe oefent u uw privacyrechten uit?

Via een e-mail met een kopij van de voorzijde van uw identiteitskaart als bijlage naar preus@depreusketiers.be of een brief vergezeld van een kopij de voorzijde van uw identiteitskaart naar WOODFISH vof, Vijverstraat 11, BE-9230 Wetteren. Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen dient WOODFISH vof uw identiteit te verifiëren. Bij het gebrek aan een kopij van de voorzijde van uw identiteitskaart of wanneer deze onduidelijk of onleesbaar is, zal WOODFISH vof geen verder gevolg geven aan de aanvraag.

Wanneer ontvangt u een antwoord?

WOODFISH VOF probeert elk verzoek zo snel als mogelijk te behandelen en te beantwoorden en in ieder geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij u hier binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

WOODFISH vof heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die zij ontvangt op haar websites te voorkomen.

We maken dan ook gebruik van de reguliere beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dient u uit te loggen voordat u de dienst verlaat om de toegang tot uw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

8. Wijziging van de privacyverklaring en het cookiebeleid

We zullen deze privacyverklaring en het cookiebeleid af en toe aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze producten/diensten of aan de wetgeving. In dit geval zullen we de datum bovenaan dit document aanpassen naar de datum van deze laatste update. Bij belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring en het cookiebeleid of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving sturen via e-mail.

9. Diverse

Op deze privacyverklaring is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze Privacyverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Dendermonde.

10. Contact opnemen met WOODFISH VOF

Als u een vraag hebt over deze privacyverklaring en het cookiebeleid, dan kan u op volgende wijze contact met WOODFISH VOF opnemen:

 • Per de post: Vijverstraat 11, BE-9230 Wetteren
 • Via E-mail: preus@depreusketiers.be
 • Onze Data Protection Officer (hierna “DPO”) kan gecontacteerd worden op emailadres preus@depreusketiers.beof per post tav. WOODFISH vof – DPO – Vijverstraat 11, BE-9230 Wetteren. Algemene bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be