wuk - De Preusketiers

Berichtje aan de Nederlandstaligen: PECH!
Tes ier oljinne int West-Vlams te doen. Ge moe moa nen effort doen.

Biekan vergeetn…

Ier verzoameln we spreukn dai nie veel mji tegenkomt.

Wit je gie wok nog un spreuke die biekan vergeetn es?
Zend ne kji un meelke mè die spreuke noa preus@depreusketiers.be.

wuk - De Preusketiers