Algemene voorwaarden

versie 09/2022, dd. 12/09/2022

De Preusketiers is een samenwerkingsverband tussen

Nummer28

Nummer 28

Grote Kruisstraat 88 – BE-8930 Lauwe
BE 0875.158.744

preus@depreusketiers.be
+32 472 85 86 94

Woodfish

Woodfish VOF

Vijverstraat 11 – BE-9230 Wetteren
BE0725.867.529

preus@depreusketiers.be
+32 478 15 47 71

De facturatie gebeurt door Woodfish VOF.

eerste - niet zichtbaar
Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop www.preusketiers.be (hierna “klant”) van Woodfish VOF. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Door online te bestellen verklaart de koper aan Woodfish VOF de wettelijke leeftijd van minimum 18 jaar te hebben bereikt.

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien Woodfish VOF deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard door het sluiten van een overeenkomst met Woodfish VOF via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Woodfish VOF verbindt zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

1.6. Woodfish VOF behoudt zich het recht voor om een bestelling van de klant te weigeren. Desgevallend wordt de klant hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.

Artikel 2: Prijs

2.1. Alle prijzen zijn standaard uitgedrukt in euro, inclusief BTW. Indien hiervan afgeweken wordt, worden taksen en BTW duidelijk apart vermeld. De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De afbeeldingen dienen louter ter illustratie en kunnen elementen bevatten die geen deel uitmaken van het product of de prijs.

2.2. De leveringskosten worden meegedeeld aan de klant alvorens deze overgaat tot bestelling. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant dat deze kosten volledig betaald worden door de klant. Enkel kosten van eventuele nazendingen zullen ten laste van Woodfish VOF vallen.

2.3. Woodfish VOF behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Woodfish VOF kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van BTW, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Bestelling

3.1. De overeenkomst tussen de klant en Woodfish VOF komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt o.a. geplaatst door het elektronisch versturen ervan aan Woodfish VOF wanneer de daarmee overeenstemmende knop aanklikt.

3.2. De algemene voorwaarden zijn consulteerbaar tijdens de bestelprocedure en op de website en worden als downloadbare link beschikbaar gesteld op de webshop, voorzien van een versienummer en datum.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1. De artikelen blijven eigendom van Woodfish VOF of desgevallend de eigendom van de betrokken partner van Woodfish VOF tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten indien de klant kiest voor levering.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling gebeurt steeds elektronisch via de betaalmiddelen die op dat moment aangeboden worden in de webshop. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 6: Levering

6.1. De levering van de aangekochte goederen gebeurt in principe uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Vertraging in de levering van deze goederen of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

6.2. Voor de levering van de bestelde goederen doet Woodfish VOF beroep op de diensten van o.a. Bpost en DPD, dewelke eigen leveringsschema’s hanteren.
Enige wijziging aan het leveringsschema door de verzenders kan niet worden toegerekend aan Woodfish VOF.

6.3. Indien de klant op het ogenblik van levering niet thuis is of niet in de mogelijkheid verkeert om de levering te aanvaarden, zal de levering, al naargelang het geval, plaatsvinden volgende de standaardprocedures van de verzenders.

6.4. Indien de klant de levering niet gaat afhalen binnen de in artikel

6.3. voorziene termijn en conform de standaardprocedures waar in artikel 6.3. naar verwezen worden, zullen deze goederen teruggezonden worden naar Woodfish VOF en zal de overeenkomst geacht worden eenzijdig beëindigd te zijn door de klant. De klant zal hiervoor een bedrag gelijk aan de retourkost verschuldigd zijn. Het restsaldo zal door Woodfish VOF terug worden overgemaakt aan de klant.

6.5. Indien bepaalde goederen na bestelling om welke reden dan ook niet leverbaar blijken te zijn of niet (mee) geleverd worden, heeft Woodfish VOF, onverminderd de bepalingen van artikel 9, de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de aankoopprijs en verzendkost van de niet-geleverde goederen, dan wel om de goederen zo spoedig mogelijk na te leveren op eigen kosten. Dergelijke ontbinding of nazending kan geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding in hoofde van Woodfish VOF.

6.6. Woodfish VOF brengt de klant in de gevallen als omschreven in artikel 6.5., zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop van de levering van de bestelling. De klant heeft steeds de mogelijkheid om een nazending te weigeren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de  aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-todate is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Woodfish VOF niet. Woodfish VOF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Woodfish VOF is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via +32 478 15 47 71 of via preus@depreusketiers.be

7.2. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Woodfish VOF. Woodfish VOF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7.3. Bovendien kan Woodfish VOF in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige mogelijke vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Woodfish VOF.

Informatie omtrent het herroepingsrecht:
8.1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten hierna vermeld). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of de door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons (per gewone post: Woodfish VOF – Vijverstraat 11 – BE-9230 Wetteren, of per e-mail: preus@depreusketiers.be) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan daarvoor gebruik maken van een modelformulier.(https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formuliervoor-
herroeping.pdf) Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de klant onverwijld op een duurzame drager (bv email) een ontvangstbevestiging van zijn/haar herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzondering op het herroepingsrecht
8.3. De klant heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als de bestelling bestaat uit verzegelde goederen met een veiligheidsverpakking (bv dranken en voeding) waarvan de verzegeling na de levering is beschadigd of verbroken. Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan de aankoop niet meer herroepen worden. Voor producten die bestemd zijn om dranken of voedingsmiddelen te bevatten kan om redenen van voedselveiligheid en hygiëne de overeenkomst evenmin herroepen worden.

8.4. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die op dat moment gedaan zijn, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 8.3. Woodfish VOF betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8.5. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij/zij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, onbeschadigd aan ons terug te zenden of te overhandigen. Dit gebeurt tijdig indien de klant de goederen terugstuurt voordat deze termijn van 14 dagen is verstreken.

8.6. De klant zal de kost voor het terugzenden zelf dragen.

8.7. Woodfish VOF mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, gezien de integriteit, waaronder o.a. de verzegeling van de teruggestuurde goederen moet kunnen geverifieerd worden.

8.8. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van beschadiging of het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor zover de klant dus nog gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, zal hij de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Woodfish zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

Artikel 9: Overmacht

9.1. In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lockout, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Woodfish VOF niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is Woodfish VOF niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van Woodfish VOF worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding

10.1. Het plaatsen van een bestelling bij Woodfish VOF via de webshop is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding  “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” dienen aan te vinken.

Artikel 11: Productinformatie

11.1. Woodfish VOF streeft er naar om haar klanten in de mate van het mogelijke nauwkeurig, volledig en correct te informeren omtrent de producten die zij aanbiedt. Het betreft een middelenverbintenis.

11.2. Ingeval er discrepanties zouden bestaan tussen de informatie die wordt verstrekt door Woodfish VOF en deze die vermeld staat op de productetiketten, zal de informatie op de productetiketten primeren.

11.3. De klant dient minstens alvorens tot gebruik over te gaan de beschikbare productinformatie te controleren. Door gebruik doet de klant uitdrukkelijk afstand van enig verhaal of enige vordering ten opzichte vanWoodfish VOF. 

Artikel 12: Klachten

12.1. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering vermeld te worden op de afleveringsnota, leveringsbon of vrachtbrief.

12.2. Eventuele andere klachten dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de aangekochte goederen, aan Woodfish VOF overgemaakt te worden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht

13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Woodfish VOF en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van de vestigingsplaats van Woodfish VOF, bevoegd.

Artikel 14: Bewijs

14.1. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.